Comissió de Seguiment i Interpretació de l'Acord de condicions laborals

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTS COMPOSICIÓ REGLAMENT REUNIONS ACORDS CEMICAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANTECEDENTS

L'article 10.1 de l'Acord de condicions de treball per al personal funcionari i el Conveni Col·lectiu per al període 2009-2012 diu textualment: Els signants d’aquest Acord de Condicions constituiran una Comissió de seguiment i Interpretació amb funcions d'Interpretació, arbitratge i vigilància del seu compliment.

Estarà formada per un número paritàri de membre: d'una banda, en representació de la Corporació i, per l'altra , en representació de les organitzacions signants de l'acord. El número total de membres de la comissió no superarà els sis membres, tot i qe el vot de la representació del personal s'estableix en proporció als resultats obtinguts en el marc de les últimes eleccions sindicals a membres de la Junta de Personal de l'Ajuntament

Els membres de la comissió, així com la seva substitució, seran comunicats per escrit a totes les parts que la integren.

La Comissió de Seguiment i Interpretació es dotarà d'un reglament de funcionament intern.

Podrà ser convocada per qualsevol dubte o conflicte que sorgeixi sobre el compliment d'aquest acord. Es podrà convocar per acord de la majoria d'una de les parts, especificant els temes a tractar, en aquest cas, la comissió s'haurà de reunir en el termini màxim de deu dies a partir de la seva petició. En cas excepcional per motius d'urgència, aquest termini serrà de dos dies hàbils..

En especial, la Comissió mitjançarà amb caràcter previ a la interposició de qualsevol reclamació derivada de la Interpretació o aplicació d'allò que disposa aquest acord. Així mateix, intercedirà en qualsevol supòsit de concurrència d'aquest.

La Comissió es considerarà formalment constituïda als 15 dies de l'entrada en vigor de l'Acord, i es reunirà com a mínim una vegada per trimestre.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ

CORPORACIÓ  
UGT David Mesas i Jordi Jiménez

Suplents: Josep Sánchez i Eusebio Briz

CCOO

Xavier Ros

Suplents: Lluïsa González, Josep Villarrazo i Joaquim Fuertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONS

Data

Ordre del dia

Acta

     
     
     
     
any 2010
22 de desembre de 2009    
03 de novembre de 2009    
03 de febrer de 2009
any 2009
15 de desembre de 2008 1.- Quadrants horaris 2009, de la Policia Municipal, OAC, Biblioteca i Centres Cívics i Culturals
24 de setembre de 2008 1.- Vestuari de la Policia; 2.- Interpretació permís canvi de domicili; 3.- Calendari laboral 2008; 4.- Sol·licituts de bestretes.
02 de juliol de 2008
28 d'abril de 2008 ACTA
11 de març de 2008
any 2008
29 de novembre de 2007 ACTA
09 de novembre de 2007
05 de novembre de 2007
26 de setembre de 2007 ACTA
19 de juny de 2007
19 de març de 2007

27 de març de 2007 - ELECCIONS SINDICALS FUNCIONARIS

27 de febrer de 2007 - ELECCIONS SINDICALS LABORALS

any 2007
21 de desembre de 2006
18/20 de desembre de 2006
05 de desembre de 2006 ACTA
27 de novembre de 2006 ACTA
24 de novembre de 2006
17 i 20 d'octubre de 2006
03 d'octubre de 2006
21 de juny de 2006
14 de juliol de 2006
21 de juny de 2006 1.- Modificació quadrant horari col·laboradors en dinamització i 2.- Valoració indicis obertura expedient informatiu.
14 de juny de 2006
08 de maig de 2006 1.- Interpretació i aplicació relacionada arts. 30.4 i 30.5;  2.- Interpretació i aplicació art. 52. b;  3.- Interpretació i aplicació art. 53 a;  4.- Aplicació art. 10.1 paràgraf 3r;  5.- Interpretació i aplicació arts. 17 i 31.4 f;  6.- Interpretació i aplicació arts. 30.4 respecte al 28.3;  7.- Interpretació i interpretació art. 29.2.6.1;  8.- Interpretació art. 46;  9.- Acord específic bestreta reintegrable segons l'article 43.2;  10.- Interpretació i aplicació art. 16. c i 17.7 en relació a l'article 3;  11.- Interpretació art. 31. h;  12.- Interpretació i aplicació relacionada dels articles 28.3, 29.1 i 29.2.2;  13.- Interpretació i aplicació de l'article 22.3
12 de gener de 2006
any 2006
15 de desembre de 2005 ACTA
30 de novembre de 2005 1.- Calendari i quadrants anuals per l'any 2006, d'acord amb l'article 28.3 de l'Acord i del Conveni;  2.- Altres ACTA
23 de novembre de 2005
08 de novembre de 2005 ACTA

27 d'octubre de 2005 - SIGNATURA DE L'ACORD I DEL CONVENI 2005-2008

24 d'octubre de 2005
29 de juny de 2005
07 de març de 2005
any 2005
10 de desembre de 2004
25 de novembre de 2004
05 de novembre de 2004 ACTA
15 d'octubre de 2004
30 de juny de 2004
15 de juny de 2004
11 de juny de 2004 Ajornada
02 de juny de 2004
26 de maig de 2004
19 de maig de 2004
16 de març de 2004 Reunió de treball, sindicats-Corporació
30 de gener de 2004 Document per al debat i la reflexió document
any 2004
14 de novembre de 2003
7 de novembre de 2003
any 2003
3 de juliol de 2002
16 de maig de 2002 Constitució de la CSI del Conveni Col·lectiu
21 de març de 2002
15 de març de 2002 Constitució de la CSI de l'Acord  
any 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACORDS D'APLICACIÓ

Data

Acord

15 d'octubre de 2004

Fitxa núm. 01/2004.- Acord relatiu a l'interpretació de l'article 28.2 sobre el criteri sobre a seguir en el cas de realització del mòdul de 23 dies de vacances si els mesos en que es gaudeixen sòn, juliol i agost. 

15 d'octubre de 2004

Fitxa núm. 02/2004.- Acord relatiu a l'interpretació de l'article 29 sobre la pèrdua o no dels 4 dies de Setmana Santa i 4 de Nadal, considerats com a vacances, com a consequència de la llicència per maternitat. 

15 d'octubre de 2004

Fitxa núm. 03/2004.- Acord relatiu a la interpretació de l'article 28 sobre la pèrdua o no dels 23 dies de vacances, com a conseqüència de la llicència per maternitat. 

5 de novembre de 2004

Fitxa núm. 04/2004.- Acord relatiu a la interpretació de l'article 29.1 e), pel que fa a la denominació "Centre Oficial", que ha estat objecte de controvèrsia per a l'assistència a exàmens per l'obtenció d'una titulació específica d'idiomes. 

5 de novembre de 2004

Fitxa núm. 05/2004.- Acord relatiu a la interpretació de l'article 33.5 sobre els criteris per fitxar la quantitat final per la Jubilació avançada. 

5 de novembre de 2004

Fitxa núm. 06/2004.- Acord relatiu a la interpretació de l'article 26.2 apartat 3r del Document annex núm. 2, sobre la realització, o no, del servei com a jornada efectiva de treball, si un cop assignat l'esmentat servei queda suspès per la Prefectura o el treballador i/o treballadora no pogués fer-lo per qualsevol dels permisos retribuïts previstos a l'Acord de condicions.