Comitè de Seguretat i Salut

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓ

REGLAMENT

REUNIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓ

Per part de la Corporació:

 

Servei de Prevenció:

Raúl Serna Porcarl  (IMC Prevenció)

Per part de la Representació dels treballadors i treballadores: 

Josep Chiquero i Eusebio Briz (UGT), i Xavier Ros (CCOO)

President/ta:

Secretari/a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENT

 Aprovat el 30 de setembre de 1997

 

Article 1.

El present reglament és un acord entre els delegats de prevenció i els representants de la Corporació que constitueixen el Comitè de Seguretat i Salut (CSS) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a l’empara dels articles 38 i 39 de la Llei d Prevenció de Riscos Laborals i concretament en el seu article 38.3 que preveu l’adopció del propi CSS de les seves normes de funcionament.

 

Article 2. Del Comitè de Seguretat i Salut.

Donada la seva qualitat d’òrgan paritari i col·legiat de participació, destinat a la proposta i consulta regular i periòdica dels plans, programes i avaluacions de prevencions de riscos, les seves actuacions hauran de realitzar-se de manera conjunta, previ acord, i amb la representació d’ambdues parts.

 

Article 3. Del President i Secretari

1. Els càrrecs de President i de Secretari seran escollits entre els membres del CSS per un període de 2 anys de tal forma que un dels càrrecs recaigui en     un Delegat de Prevenció i l’altre en un representant de l’empresa.

 

2. Són funcions del President:

·         Convocar les sessions

·         Presidir les sessions i moderar el desenvolupament dels debats

·         Representar formalment al Comitè

·         Les que li atribueixin les lleis

·         Són funcions del Secretari:

·         Cursar les convocatòries

·         Aixecar acta de cada reunió en la qual recollirà tots els assumptes tractats i els acords adoptats, així com els punts als quals no s’hagi arribat a l’acord i els motius discordants

·         Les que li atribueixin les lleis

 

Article 4. De la convocatòria del CSS

1.  El CSS es reunirà de forma ordinària trimestralment a convocatòria del President i, en sessió extraordinària quan ho sol·liciti la majoria dels representants d’una de les parts que ho constitueixen. En el cas de sol·licitud d’alguna de les representacions s’haurà de realitzar per escrit, adreçada al President i especificant l’ordre del dia proposat.

 

2.  La convocatòria de les sessions a que es refereix l’apartat 1 d’aquest article, que es realitzarà per escrit amb un mínim de 72 hores d’antelació, ha d’indicar el dia, l’hora, el lloc de la reunió i l’ordre del dia. La convocatòria anirà acompanyada de la documentació necessària per a l’adopció de decisions sobre els punts de l’ordre del dia. Es vetllarà perquè els membres del CSS rebin la convocatòria puntualment.

 

3. El President convocarà al CSS en sessió extraordinària quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

a)     Accidents o danys greus o

b)     Incidents amb risc greu

En aquest cas la convocatòria es realitzarà amb un mínim de 24 hores d’antelació.

Article 5. De l’ordre del dia

L’ordre del dia de les sessions ordinàries serà fixat en funció de les demandes i propostes dels membres del CSS. A l’ordre del dia de cada sessió hi ha d’haver un primer punt d’aprovació de l’acta de la reunió anterior. No obstant l’anterior, al final de cada sessió el secretari procedirà a la lectura dels acords presos que es sotmetran a ratificació del CSS

 

Article 6. De la informació als treballadors i les treballadores

Tant les convocatòries com els acords del CSS podran donar-se a conèixer entre els treballadors/res de la Corporació, els quals podran fer arribar les seves propostes al CSS adreçades a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i salut de l’empresa. S’exclouran d’aquesta publicitat aquelles qüestions que puguin qualificar-se de secret professional davant les quals s’ha d’aplicar als delegats de prevenció el que disposa l’article 65 de l’Estatut del Treballadors i l’article 10, paràgraf segon i 11 de la Llei 9/87, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques. Aquest sigil professional serà extensiu a totes les persones que participin a les reunions del CSS.

 

Article 7. Dels acords

Els acords es prendran, amb caràcter general, per consens i en el cas de desacord es procedirà a votació. Els vots dels membres nats del CSS es poden delegar en casos d’absència justificada. En el cas de la representació dels treballadors en els delegats LOLS, i en el cas de coincidència en un membre de la Junta de Personal o Comitè d’Empresa, en el cas de representació de l’empresa en qui així ho decideixi.

 

Article 8. De la participació de persones que no siguin membres del CSS

1. A les reunions del CSS hi podran assistir amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els responsables tècnics de la prevenció a l’empresa que no estiguin inclosos en la composició del CSS.

 2. Poden participar-hi, en les mateixes condicions, treballadors de l’empresa que tinguin una qualificació especial o una informació respecte de qüestions concretes que es debatin en aquest òrgan i tècnics en prevenció aliens a l’empresa, sempre que ho sol·liciti alguna de les representacions del Comitè.

Aquesta participació haurà de ser sol·licitada per escrit adreçat al President i amb caràcter previ a la reunió del CSS.

 Article 9. De la informació al CSS

Semestralment, i en reunió ordinària la Corporació presentarà al CSS un informe que contingui els següents aspectes, com a mínim:

a)     Nivell d’aplicació i resultats del Pla de Prevenció

b)     Resultats dels eventuals controls ambientals o activitats i vigilància de la salut

c)     Relació dels accidents de treball, les malalties professionals i les patologies relacionades amb el treball

d)     Relació de malalties que hagin causat baixes laborals

 

Article 10. De la creació de comissions de treball

El CSS podrà constituir comissions de treball per abordar o fer el seguiment d’actuacions específiques. Aquestes comissions de treball hauran d’informar del treball realitzat a cada sessió del CSS. En aquestes comissions hi podran participar amb qualitat d’assessors les mateixes persones a les que es refereix l’article 8 del present reglament sempre que així ho decideixi el CSS. 

 

Article 11. De la modificació del reglament

Aquest reglament pot ser modificat en sessió extraordinària del CSS, les modificacions requeriran de la majoria absoluta dels membres del CSS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONS DE COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

DATA OBSERVACIONS

ACTA

     
any 2010
22 de setembre de 2009    
any 2009
21 de maig de 2008    
any 2008
05 de juny de 2007    
30 de maig de 2007    
29 de maig de 2007 Reunió URGENT dels delegats de prevenció i els delegats LOLS amb l'empresa  
24 de maig de 2007    
21 de maig de 2007    
09 de maig de 2007 Canvi de President i Secretari (segons el Reglament)  
21 de març de 2007    
16 de març de 2007    
05 de març de 2007   ACTA
07 de març de 2007   ACTA
01 de març de 2007   ACTA
any 2007
01 de desembre de 2006   ACTA
14 de novembre de 2006   ACTA
02 d'octubre de 2006   ACTA
25 de setembre de 2006   ACTA
14 de juliol de 2006 AJORNADA -------
11 de juliol de 2006    
20 de juny de 2006    
12 de juny de 2006 AJORNADA -------
19 de maig de 2006   ACTA
10 de maig de 2006   ACTA
07 d'abril de 2006    
20 de març de 2006 Informe aprovat ACTA
13 de març de 2006 Informe de  CCOO al Comitè ACTA
30 de gener de 2006   ACTA
any 2006
28 de novembre de 2005   ACTA
21 d'abril de 2005   ACTA
any 2005
11 de novembre de 2004   ACTA
22 d'octubre de 2004   ACTA
13 de setembre de 2004  

ACTA

08 de setembre de 2004  

ACTA

12 de maig de 2004  

ACTA

21 d'abril de 2004  

ACTA

11 de març de 2004  

ACTA

04 de març de 2004  

ACTA

24 de febrer de 2004  

ACTA

13 de febrer de 2004  

ACTA

any 2004
26 de novembre de 2003    
27 d'octubre de 2003  

ACTA

17 d'octubre de 2003  

ACTA

23 de juliol de 2003  

ACTA

10 de juny de 2003  

ACTA

12 de maig de 2003

 

ACTA

05 de maig de 2003  

ACTA

29 d'abril de 2003

 

ACTA

10 de febrer de 2003    
any 2003
30 de setembre de 2002

 

 
05 de juliol de 2002          Propostes de CCOO  
12 d'abril de 2002         Propostes de CCOO  
09 d'abril de 2002 Requeriment de la Inspecció de Treball  
18 de gener de 2002         Propostes de CCOO  
any 2002
18 de desembre de 2001    
22 de maig de 2001    
any 2001
28 de gener de 2000    
any 2000
07 de juliol de 1999    
22 de juny de 1999    
03 de juny de 1999    
any 1999
01 de desembre de 1998

 

 
27 d'octubre de 1998    
30 de juliol de 1998    
03 de febrer de 1998    
any 1998
30 de setembre de 1997

 

 
27 de juny de 1997    
11 de juny de 1997    
17 d'abril de 1997    
10 d'abril de 1997    
any 1997
21 de novembre de 1996    
20 de juny de 1996

 

 
any 1996

 

REUNIONS DE COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE

DATA OBSERVACIONS
any 1995
20 d'abril de 1994    
05 de maig de 1994    
any 1994
04 de novembre de 1993    
28 de gener de 1993    
17 de juny de 1993    
13 de gener de 1993    
any 1993
10 de juny de 1992    
14 d'octubre de 1992

 

 
14 de maig de 1992

 

 
19 de març de 1992    
16 de març 1992    
13 de febrer de 1992    
29 de gener de 1992    
any 1992
16 de desembre de 1991    
14 de novembre de 1991    
10 d'octubre de 1991    
any 1991
02 d'octubre de 1990    
any 1990