Documents d'interès

 

 

 

Oferta Pública d'Ocupació 2010

Pressupost, plantilla i relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Mollet del Vallès 2010

Acord de condicions de treballa del personal funcionari de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, 2009-2012

Reglament de segona activitat de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, publicat al BOP núm. 75 de data 27 de març de 2008

Extracte de l'informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 7/2007, de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet sobre "Gestió del personal"

Reglament de selecció, promoció i provisió de llocs de treball de l'Ajuntament de Mollet del Vallès aprovat definitivament per acord del Ple de l'Ajuntament de data 18 de desembre de 2008.

Proposta de Reglament d'accés, provisió, promoció i carrera professional a L'Ajuntament de Mollet del Vallès, lliurada per la Secció Sindical de CCOO, amb data de 18 de novembre de 2005 per sigui debatuda i aprovada, si s'escau, en la Ponència corresponent.

Proposta de Reglament de Segona activitat de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, lliurada per la Secció Sindical de CCOO, amb data de 18 de novembre de 2005 per sigui debatuda i aprovada, si s'escau en la Ponència corresponent.

Proposta de Manual de Seguretat i Presència de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, lliurada per la Secció Sindical de CCOO, amb data de 18 de novembre de 2005 per sigui debatuda i aprovada, si s'escau en la Ponència corresponent.

Acord de condicions de treballa del personal funcionari de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, 2005-2008

Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 2005-2008

Reglament Orgànic Municipal de Mollet del Vallès (ROM)

Acta d'acords, de 18 de febrer de 2002

Acord de condicions de treball del personal funcionari per al període 2001-2004 (Document núm. 1)

Conveni Col·lectiu per al personal laboral per al període 2001-2004  (Document núm. 1)

Acta d'acords a la Mesa de Negociació (Document núm. 2)

Acord d'implementació i posta en marxa de la valoració de llocs de treball (Document núm. 3)

Taules d'implementació de la Valoració de llocs de treball