Junta de Personal

Pl. Major, 1 (edifici administratiu 5a planta)  08100 Mollet del Vallès

Tl. 935719515 ext. 9653 a/e juntadepersonal@molletvalles.cat

 

 

 

 

 

 

La Junta de Personal de l'Ajuntament de Mollet del Vallès constituïda a l'empara de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. La formen 13 membres sorgits de les eleccions sindicals del 22 de març de 2011. 

 

 

 

COMPOSICIÓ

REGLAMENT REUNIONS DOCUMENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓ

SINDICAT

Nom i cognoms

Observacions

 

UGT

M. Begoña Ballvé Jerez

 

David Mesas Rodríguez

President

Eusebio Briz Fernández

Francisco Javier Almendrote Cano

Francesc Trujillo Maillo

Joan Chiquero Muñoz

Xavier Martí Alonso

CCOO

Xavier Ros Gómez

Lluïsa González Ruiz

Antonino Pinto Iglesias

Vanesa Fernández Gallegos Secretària

Joaquim Fuertes Vedruna

PLUS

Jorge Toldos Bueno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONS

DATA

ORDRE DEL DIA

ACTA

     
     
     

10.12.08

1.- Aprovació s'escau de l'acta de la sessió anterior; 2.- Donar-se per assabentats de les substitucions produïdes; 3.- Nomenament  de President/a; 4.- Nomenament de Secretari/a; 5.- Proposta de resolució respecte al procés selectiu d'un lloc d'agent de la policia municipal per mobilitat interadministraiva; 6.- Distribució dels representants dels treballadsors als processos selectius convocats.

acta

13.03.08

1.- Aprovació, si s'escau de l'acta de 18 de desembre de 2007; 2.- Donar-se per assabentats de la substitució de la Sandra González per Castor Codias; 3.- Nomenament de President/a i Secretari/a; 4.- Inspecció de Treball; 5.- Distribució dels representants dels treballadors als processos selectius convocats.

 
     

18.12.07

 

acta

25.09.07

1.- Nomenament dels representants del personal als processos selectius OP4A/2006; OP3A/2006; OP1A/2007; OP2A/2007; OP3A/2007; OP5C/2007; 2A-2/2007; OP6A/2007; PI11C/2007; i PI6C/2007;  2.- Resolució de l'expedient sancionador de data 27 d'agost de 2007.

acta

15.05.07

1.- Article 53 de l'Acord de condicions; 2.- Nomenament dels representants del personal als processos selectius 3A/2007; 7D/2007; i 10B/2007.

acta

24.04.07

1.- Nomenament del representant de personal al procés selectiu 1A/2007; 2.- Nomenament del representant de personal al procés selectiu 4D/2007; 3.- Nomenament del representant de personal al procés selectiu 9D/2007

acta

24.04.07

Constitució de la nova Junta de Personal

acta

27.03.07

ELECCIONS SINDICALS 2007  
     

26.03.07

1.- Aprovació si s'escau de l'acta de la reunió de 29 de novembre de 2006, 2.- Comiat

 

29.11.06

1.- Aprovació si s'escau de l'acta de la reunió de 3 de febrer de 2006, 2.- Designació del/la representant dels treballadors i treballadores als processos selectius que es convoquin fina el 31 de març de 2007 i 3.- Altres

 

03.02.06

1.- Aprovació si s'escau de les actes de les sessions de 30.09.04 i 22.04.05, 2.-Elecció del representant/ta dels òrgans de representació al grup de treball de l'avaluació de riscos psicosocials i 3.- Altres

acta

28.06.05

1.- Aprovació, si s'escau de l'informe preceptiu per l'obertura i trasllat a les noves dependències municipals del Centre Cívic de Can Borrell

acta

22.04.05

1.- Nomenaments dels representants del personal a les diferents comissions de treball per elaborar els reglaments d'accés, promoció i provisió, Segona activitat i Manual de seguretat i presència.

acta

30.09.04

1.- Correu, 2.-Aprovació s'escau de l'acta de la sessió anterior i 3.- Debat i aprovació, s'escau de la proposta de Reglament de funcionament intern de la Junta de Personal

15.07.04

1.- Correu, 2.- Acta de la sessió anterior, i 3.- Informe preceptiu sobre "la delegació a la Diputació de Barcelona de la recaptació dels ingressos municipals", segons allò que recull l'article 10.3 de l'Acord de condicions de treball del personal funcionari.  acta

28.06.04

1. Correu, 2. Configuració del punt d'altres, 3. Canvis a la Junta de Personal, 4. Nomenament de representants dels treballadors/res als diferents processos selectius convocats, 5. Canvi de càrrecs i 6. Altres

acta

02.10.03

1.- Proposta d’informe preceptiu pel trasllat de les dependències municipals de Can Lledó i 2.- Altres acta

20.05.03

1.- Correu, 2.- Anàlisi de la situació sindical a l'Ajuntament, 3.- Salut Laboral. Anàlisi de la situació a l'Ajuntament, 4.- Convocatòries de tribunals i 5.- Noves dependències de la Policia Municipal  

06.03.03

Constitució de la Junta de Personal acta

30.01.03

1.- Valoració de risc greu imminent en matèria de Seguretat i Salut Laboral acta

05.10.01

1.- Tribunal de selecció de Personal acta

21.02.00

1.- Elecció president/ta de la Junta de Personal, 2.- Elecció de Secretari/a de la Junta de Personal, 3.- Tema referent a proves psicotècniques de la Policia Municipal, 4.- Varis acta

28.01.99

1.- Constitució de la Junta de Personal acta

07.05.98

1.- Delegació en el President de la Junta de Personal, els nomenaments del representat dels treballadors i treballadores per a les proves del personal funcionari, 2.- Diversos acta

30.01.95

1.- Constitució de la Junta de Personal acta

12.03.87

1.- Constitució del Comitè conjunt acta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS

DATA

CONTINGUT

15 de juliol de 2003 Informe preceptiu pel "cessament o la modificació de la prestació de serveis quan afectin a personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord de condicions" i que fa referència a la Delegació a la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació executiva i alguna de voluntària, plantejat per la Corporació amb data 15 de juliol de 2004.

03 d'octubre de 2003

Informe preceptiu del trasllat a diferents dependències municipals de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que afectarà al personal ubicat actualment a l'edifici de Can Lledó, c/ Compte d'Urgell, 26 de Mollet del Vallès.