Quaders de legislació

 

quadern 1 DECRET 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals

quadern 2 DECRET 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals

quadern 3 LEY ORGÁNICA 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de "HÁBEAS CORPUS"

quadern 4 Acord sobre consolidació i racionalització del sistema de seguretat social, de 9 d'octubre de 1996, signat per CCOO, UGT i el Govern

quadern 5 REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización