Sentències d'interès relacionades amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès  

SENTENCIA NÚM. 119/2010

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 6 DE BARCELONA

Sobre el recurs presentat per Alberto Artero (delegat de la Junta de Personal) contra la Resolució de 10 de desembre de 2008, per la que s'ordena l'amonestació i deducció proporcional de les retribucions.

SENTENCIA NÚM. 1238/2005

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA - SALA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU - SECCIÓ QUARTA

Sobre el recurs presentat per l'Ajuntament de Mollet del Vallès contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona per l'expedient incoat al treballador de l'Ajuntament Fèlix Basterrechea.

SENTENCIA NÚM. 141/2004

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 8 DE BARCELONA

Procedimiento abreviado 117/2004F - Contencioso Administrativo interpuesto por José Félix Basterrechea contra la Resolución de la Alcaldia del Ayuntamiento de Mollet del Vallès de 15 de enero de 2004

SENTÈNCIA NÚM. 108/2003

JUTJAT SOCIAL 22 DE BARCELONA

Procedimiento responsabilidad empresa falta de seguridad 335/2002

Parte actora: Ayuntamiento de Mollet del Vallés y Trat. Esp. para la construcció S.A.

Parte demandada: I.NS.S.- Instituto Nacional de la Seguridad Social, T.G.S.S.- Tesoreria Gral. Seguridad Social, Trat. Especiales para la construcción y otros,..... (Treballadors i treballadores afectats per l'accident a les dependències municipals de Can Lledó)

SENTÈNCIA NÚM. 835/2002

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU - SECCIÓ PRIMERA

Recurso nº 752/1991

Partes: CONFEDERACIÓN SINDICAL DE LA COMISIÓN OBRERA NACIONAL C/ EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

Codemandado: FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CATALUÑA

SENTÈNCIA NÚM. 508/2002

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU - SECCIÓ CINQUENA

Recurso 256/1998, interpuesto por Doña Lidia Blazquez contra el Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

SENTÈNCIA NÚM. 229/2002  

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO NÚMERO 2 DE BARCELONA

Vista per la impugnació contra la Resolució de l'Alcaldia de data 13 de juny de 2002, ordenant l'establiment des serveis mínims municipals per la Vaga del 20 de juny.  

SENTÈNCIA NÚM. 921/2001

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU - SECCIÓ CINQUENA

Recurs contenciós administratiu contra la Resolució d'Alcaldia de l'Ajuntament de Mollet del Vallès de 25 de març de 1997 de fixació de l'horari de torn partit a dues treballadores de l'Ajuntament sense donar compliment allò que recull l'Acord de condicions laborals vigent.

SENTÈNCIA NÚM. 170/2001

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 13 DE BARCELONA 

Vista per la impugnació per part de la Delegació del Govern a Catalunya de l'acord de Ple Municipal sobre la tercera paga condicionada al d'absentisme.